Nytt avtal klart på ME!

2021-01-13

Detta innebär att innebärande avtal prolongeras med ett antal ändringar och tillägg, bland annat följande:

Avtalsperiodens längd är 1 januari 2021 - 31 maj 2023
Det samlade löneökningsutrymmet under perioden är 5,4 %
Lönerevision sker vid två tillfällen under perioden.
Avräkning till pension sker med 0,13 % respektive 0,25 % vid de båda revisonstillfällena.